Gearfettingen presintaasjes online

Sieperda Symposium

Gearfettingen presintaasjes online

Gearfettingen presintaasjes online

Wy hawwe ús sprekkers frege om ús yn ‘t foar in gearfetting te stjoeren fan harren presintaasjes: wat wolle sy jo fertelle, wêroer wolle sy mei jo diskusjearje?

De stikken dy’t al klear binne, fine jo yn dit sammelbestân:

Abstracts Sieperda Sympoasium

Nij ynkommen stikken sille wy oan dit bestân tafoegje.


Samenvattingen presentaties online

Wij hebben onze sprekers gevraagd om ons van tevoren een samenvatting te sturen van hun presentaties: wat willen zij u vertellen, waarover willen zij met u in discussie gaan?

De stukken die wij al hebben binnengekregen, vindt u in dit verzamelbestand:

Abstracts Sieperda Symposium

Nieuw binnengekomen stukken voegen wij toe aan dit bestand.