Inschrijving van start!

Sieperda Symposium

Inschrijving van start!

Inschrijving van start!

Komt u ook langs op zaterdag 12 oktober? U kunt u nu inschrijven voor het Sieperda Symposium.

De standaard entree is €15,-. Leden of stipers van de Fryske Akademy en/of het Koninklijk Frysk Genootschap krijgen korting en betalen €10,-. Bij de prijs inbegrepen zit koffie en thee gedurende de dag, een eenvoudige lunch en een borrel met hapjes na afloop.

Ga naar het registratieformulier >>>


Ynskriuwing fan start!

Komme jo ek nei it Sieperda Sympoasium op sneon 12 oktober? Jo kinne josels no ynskriuwe fia ús webside!

De standert yntree is €15,-. Leden en donateurs fan de Fryske Akademy en/of het Keninklik Frysk Genoatskip krije koarting en betelje €10,-. By de priis yn sit de hiele dei kofje en tee, in ienfâldige lunch en in buorrel mei hapkes nei ôfrin.

Gean nei it bestelformulier >>>