Kontakt

Sieperda Symposium

Kontakt

It Sieperda Symposium wurdt organisearre troch it Keninklik Frysk Genoatskip foar Skiednis en Kultuer en de Fryske Akademy. Yn 2019 wurdt it sympoasium organisearre op sneon 12 oktober, yn oparbeidzjen mei it Histoarysk Sintrum Ljouwert.

De ynhâldlike en praktyske organisaasje wurdt dien troch in spesjaal komitee, mei dr. Han Nijdam, Inge Heslinga MA, drs. Doeke Sijens en dr. Marijn Molema, mei stipe fan Adrie Kaspers, Liesje Haanstra, Mettje de Vries en Taeke Driebergen. It Sieperda Sympoasium is in twajierliks evenemint en fynt in 2019 foar de fjirde kear plak.

Kontaktgegevens:

Sieperda Sympoasium/
Fryske Akademy
Postbus 54
8900 AB Ljouwert

Telefoan (resepsje): 058 – 213 14 14
E-mail: info@sieperda-symposium.nl


Nijsbrief

Wolle jo op ‘e hichte bliuwe fan it Sieperda Sympoasium? Skriuw josels no yn foar de nijsbrief! Jo krije net mear as fiif kear per sympoasium in berjocht mei it lêste nijs.