Kontakt

Sieperda Symposium 2022

Kontakt

It Sieperda-sympoasium wurdt organisearre troch it Keninklik Frysk Genoatskip foar skiednis en kultuer, de redaksje fan De Vrije Fries en it Histoarysk Sintrum Ljouwert. It sympoasium is op freed 8 april 2022.

Kontaktgegevens:

Foar ynformaasje: info@friesgenootschap.nl