Oanmelde

Sieperda Symposium

Oanmelde

Eltsenien is wolkom op it fjirde Sieperda Sympoasium yn Ljouwert op sneon 12 oktober 2019! ‘De legacy fan kening Redbad’ is in nijsgjirrich en deifoljend programma oer de Fryske skiednis en kultuer.

Update tiisdei 8 oktober 2019: oanmelde is spitigernôch net mear mooglik, alle kaartsjes binne útferkocht!

De fiertaal is Nederlânsk, mar Frysk prate mei altyd. It folsleine programma fine jo hjir.

Registraasje en kosten

It Sieperda Sympoasium op sneon 12 oktober 2019 begjint moarns om 10:00 oere en is ôfrûn om 17:00 oere. Nei ôfrin fan it sympoasium prate wy graach mei jo fierder ûnder it genot fan in hapke en in drankje.

Yntreepriis

Standert yntree: €15,-.
Yntree mei koarting: €10,- foar leden/ donateurs / stipers fan de Fryske Akademy en/of het Keninklik Frysk Genoatskip.
By de priis yn sit de hiele dei kofje en tee, in ienfâldige lunch en in buorrel mei hapkes nei ôfrin.

Registraasje:

Update tiisdei 8 oktober 2019: registraasje is spitigernôch net mear mooglik, alle kaartsjes binne útferkocht!


It folgjende Sieperda Symposium is yn 2021!


Persoansgegevens

De organisaasje fan it Sieperda Sympoasium falt ûnder de ferantwurdlikens fan de Fryske Akademy en giet fansels soarchfâldich en rjochtmjittich mei jo gegevens om. De organisaasje ferwurket jo persoansgegevens konform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en ’e dêrút fuortkommende privacyregels, sa as dy ek jilde foar de Fryske Akademy. Mear hjiroer kinne jo lêze yn de Fryske Akademy Privacyferklearring.