Programma 2022

Sieperda Symposium 2022

Programma 2022

Op it programma stean sprekkers fan ferskillende media (krante, omrop) en ek sjoernalisten komme oan it wurd krekt as ûndersikers.

Besjoch it programma hjirûnder mei de sprekkers en wêr’t se in lêzing oer hâlde.

10.30     Ynrin mei kofje/tee

10.50     Iepening en wolkom troch Joop Koopmans (foarsitter KFG)

11.00     Sander Warmerdam (haadredakteur Leeuwarder Courant) – De regionale journalistiek: stand van zaken

11.30     Lysbeth Jongbloed (adviseur taalbelied provinsje Fryslân, promovearre op brûken Frysk op social media) – Frysk op sosjale media: de bottom-up taalemansipaasje fan de 21e iuw?

12.00     Skoft

12.10     Bert de Jong (sjoernalist en inisjatyfnimmer Friese Mediacoöperatie) – Straatjongens en nieuwsbrengers: de dynamiek van de regionale journalistiek

12.40     Middeisiten yn De Koperen Tuin (Prinsentuin 1, 8911 DE Ljouwert)

13.50     Anne-Goaitske Breteler (histoarika, antropologe en skriuwster)– De âlde wrâld yn de nije media: de jonge generaasje en harren mediagebrûk

14.20     Wytse Vellinga (sjoernalist Omrop Fryslân en einredakteur lokale omrop LEO Middelsé) – De lokale omroep als basis voor nieuwe journalistiek

14.50     Skoft

15.10     Ingrid Spijkers (haadredakteur Omrop Fryslân) – Fan radio en Insta, TV en YouTube: de krêft en macht fan kanalen

15.40     Skoft  

15.50     Paneldiskusje mei Anne-Goaitske Breteler, Marcel Broersma (heechlearaar media en sjoernalistike kultuer) en Ingrid Spijkers, ûnder lieding fan Jelte Posthumus (skiednisdosint en podcastmakker). Tema: Hoe bliuwe de Fryske nijsmedia relevant foar de jonge generaasejs?

16.50     Ofsluting mei dêrnei in drankje en in hapke yn De Koperen Tuin