Presintaasjes

Sieperda Symposium 2022

Presintaasjes

Wy hawwe ús sprekkers frege om ús yn ‘t foar in gearfetting te stjoeren fan harren presintaasjes: wat wolle sy jo fertelle, wêroer wolle sy mei jo diskusjearje?

De stikken dy’t al klear binne, fine jo yn dit sammelbestân:

Abstracts Sieperda Sympoasium

It programma fine jo op ús programma-pagina.

Sprekkers:

(yn alfabetyske folgoarde)

Prof. dr. Hanno Brand (Fryske Akademy/ Rijksuniversiteit Groningen)
Dr. Patrick Breternitz (Universiteit Keulen)
Dr. Erik Goosmann (Universiteit Utrecht)
Dr. Simon Halink (Háskóli Íslands)
Prof. dr. Gilles de Langen (Fryske Akademy / Rijksuniversiteit Groningen)
Prof. dr. Theo Meder (Meertens Instituut/ Rijksuniversiteit Groningen)
Dr. Rob Meens (Universiteit Utrecht)
Prof. dr. Hans Mol (Fryske Akademy/ Universiteit Leiden)
Prof. dr. Marco Mostert (Universiteit Utrecht)
Drs. Mark Raat (‘Koning Radboud en Medemblik’)
Peter Swart ( ‘Koning Radboud en Medemblik’)
Drs. Redbad Veenbaas (Vrije Universiteit)