Programma online

Sieperda Symposium

Programma online

Oer hokker gebiet hearske kening Redbad einliks? Wiene Redbad en de Friezen lefferts by de slach om Dorestêd? En hoe kin it dat in Fryske smjunt in nasjonaal ikoan wurden is, oer wa’t yn de 21e iuw noch altyd films en toanielfoarstellings makke wurde?

Undersikers út Nederlân, Dútslân en Yslân nimme jo mei op in tiidreis nei de sânde en achtste iuw nei Kristus, de perioade dat kening Redbad (ek: Radboud of Radbod) hast fjirtich jier lang hearsker wie fan it Magna Frisia, it grutte Fryske ryk.

It programma (ûnder foarbehâld) fine jo op ús webside.


Over welk gebied heerste koning Redbad eigenlijk? Waren Redbad en de Friezen lafaards bij de slag om Dorestad? En hoe kan het dat een Friese schurk een nationaal icoon is geworden, over wie in de 21e eeuw nog steeds films en toneelvoorstellingen worden gemaakt?

Onderzoekers uit Nederland, Duitsland en IJsland nemen u mee op een tijdreis naar de zevende en achtste eeuw na Christus, de periode dat koning Redbad (ook: Radboud of Radbod) bijna veertig jaar lang heerser was van het Magna Frisia, het grote Friese rijk.

Het programma (onder voorbehoud) vindt u op onze website.